Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Laatste ontwikkelingen 

Gestelde doelen voor 2008
1.  Verzenden van gedrukte boeken naar ACC Kinshasa.
2.  Reis juli 2008, op dringend verzoek van de conferentiegangers van 2006, een vervolg op het gegeven onderricht.
3.  Bijbelstudies en geschriften van Dr. Goverts plaatsen op de site op lange termijn.
4.  Herdruk in viervoud van alle Franse geschriften voor 12 hoogleraren aan de Theologische faculteit te Kinshasa.
5.  10 mini-credieten verzenden naar ACC/Past. Claude Kabala.
6.   Het nog meer kinderen mogelijk maken naar school te gaan.
7.   Fondsen werven voor de projecten aldaar.
8.   Meer de publiciteit zoeken, ook door middel van dvd?s en presentatieavonden.
 
 
Op basis van dit jaarverslag hopen wij U inzicht te hebben gegeven van onze activiteiten in het verslagjaar, die hun financiële vertaling hebben gekregen in het achterliggende verslag van de penningmeester. Wij vertrouwen erop, dat wij U op passende wijze te hebben geïnformeerd en spreken de hoop uit dat ook U zich betrokken zal voelen bij de activiteiten van onze stichting.
 
 
 

Bereikte doelen per 01-08-2008

 
Reisverslag Les Ambassadeurs du Christ  juli 2008
Drie juli vertrokken twee bestuursleden, t.w. Thea de Jong-Tonkens en Nestor Muamba naar Kinshasa, voor een verblijf van enkele weken. Doel van de reis had meerdere hieronder genoemde aspecten.
  • Ontmoeting met het Bestuur Ambassadeurs du Christ au Congo (ACC)
  • Het zoeken van twee nieuwe bestuursleden aldaar, vanwege een herseninfarct van de vicepresident en de  roofmoord op Mutshi, medebestuurslid
  • Zien, hoe er met de verstrekte mini-kredieten gewerkt wordt
  • Conferentie van vier dagen met als thema: La Parole en Exil (Het Woord in ballingschap)
  • Lectuur, inklaren van 2700 boeken. Bijbels ophalen bij het Bijbelgenootschap
  • Financiën

Landing op Ndjili, vluchthaven te Kinshasa 19.10
Aankomst en weerzien van onze vrienden was overweldigend en ontroerend. Grote blijdschap bij ons allen. ACC en de superintendent van de Kerk van de Nazarener wachtten uren op onze aankomst en het passeren van ons langs de lastige douane.

    
Echtparen  Pasteur Claude Kabala en Révérend Matungulu

Ontmoeting met het ACC
 
We hebben uren intensief vergaderd. De situatie in het land verslechtert alleen maar, de dollar is waanzinnig in waarde
gezakt. De Islam en de Chinezen zijn in opmars en helpen financieel, bouwen scholen en klinieken, en niet te vergeten veel moskeeën, ze trekken de jongeren naar zich toe.
Wanhopige vraag: wat kunnen jullie christenen doen, om ons te helpen ook humanitair actief te zijn. De kerken in het algemeen, beginnen leeg te lopen. De geestelijke opwekking is gestopt.
De dankbaarheid voor wat we op kleine schaal doen, is groot.
Twee nieuwe bestuursleden gezocht. Rév. Matungulu heeft de plaats ingenomen van Marcel Thsimpanga.We kunnen alleen bidden voor een wonder van God, dat Hij mensen in het hart legt financieel te helpen met het landbouw project(een stevige tweedehands tractor is aangekocht), het kantoor verder af te bouwen (met bibliotheek, kantoor, bijbelschool, etc), de kliniek af te bouwen, boeken en bijbels verder te verspreiden, etc etc
De mini-kredieten hebben de mensen uit hun passieve houding verlost. Met veel enthousiasme wordt er gewerkt en maandelijks afgelost.
Er zijn nog veel meer gegadigden, die hard kunnen werken. Voor 180 euro, d.w.z. 250 dollar heeft iemand een krediet, werk en het gezin eten, enz.
            

     


Conferentie 8t/m11 juli


    
Ontmoeting met Rév. Sita Luemba en de conferentiezaal

 
Sita Luemba had een zaal voor ons gehuurd in het hartje van de binnenstad. Hoewel de organisatie veel te wensen overliet, hield ik maar één ding voor ogen: de honger naar het Woord van God te stillen. De conferentiegangers waren geprikkeld door de titel ?Het Woord in ballingschap? en zochten versterkt te worden in hun geloof, in hun hoop op God en door Zijn liefde, om zo te kunnen volharden in het lijden en anderen te kunnen onderrichten. Dit was hun uitgeproken wens op mijn vragen: waarom bent U gekomen? Wat verwacht U van onze goede God?

Hoofd-thema: Het Woord in ballingschap.
God, die met Zijn volk meegaat in ballingschap. Het Woord, de Tora begint met berêsjiet, in den beginne. De Beeth heeft als betekenis ?huis?. Grondgedachte: waar een gelovige zich ook bevindt, zelfs in ballingschap zonder huis, tent of bescherming, hij kan wonen in het Woord. Dit is zijn huis, zijn tent, zijn schuilplaats.
Sub-thema's:           
 
God is heel anders!
  1. God van de wraak (Hij wreekt zich op Satan en niet op mensen, en herstelt het recht van de mens, richt op wat verbroken is)
  2. God de Al-machtige. Hij is geen tovenaar, die herstelt, zoals de afgoden oplossingen bieden, maarde Machtigste, die met de mens strijdt tegen Satans rijk en deze grote opponent is al verslagendoor Jezus Christus. Zelfs de dood is een overwonnen vijand.
  3. Het beeld van God en het hart van God, zoals door Jezus Christus geopenbaard. Enkel goed, liefde, rechtvaardig, eerlijk, betrouwbaar, transparant, etc. Niet dubbel maar ÉÉN.
  4. Vergeven, in het Hebreeuws: dragen of begieten (twee woorden). God draagt onze pijn en zonden, Jezus Christus droeg de zonden op het kruis. Maar Hij begiet ook het geknakte plantje en richt het op met goede woorden.Gods remedie tegen overspanning en te hard werken. Een eyeopener voor velen, dat het juk, dat Jezus op onze schouders legt LICHT is, Hij beult de mensen niet af met wetten, regels en bedieningen.
Wij besloten de conferentie met lofprijzing en het vieren van het avondmaal. Geweldig getuigenis, dat Zijn Lichaam één kan zijn, ondanks verschillende confessies.
Daarna werd de gecopieerde powerpoint-presentatie van 60 pagina?s uitgereikt. De twee boeken van H.Hoefnagel: de Geest van de Gemeente, de Weg naar de Volkomenheid en de brochure van Dick Baarsen eveneens. Tot grote tevredenheid van de conferentiegangers.
Ons gebed was verhoord, o.a. hadden we vier dagen onafgebroken stroom voor de beamer en laptop. Niet daarvoor en ook niet meer daarna.: de stroomonderbrekingen waren weer terug, dag en nacht.


.
Begin met de uitreiking van duizenden boeken en bijbels door het ACC
Lectuur:
Heel veel hobbels genomen, vanaf oktober 2007. Met volharding gewerkt, door diverse mensen. De 2700 boeken waren aangekomen in de havenplaats Matadi 24 mei, 300 km. van Kinshasa. En op de tweede dag van de conferentie nog geen boek vrijgegeven door de Orde van Malta. Het  tweede wonder geschiedde, het verlossende telefoontje kwam binnen. op de derde dag.

Tot grote vreude van Claude Kabala mogen hij en Rév. Matungulu voor 5000 dollars aan bijbels ophalen bij het Bijbelgenootschap. In Oost-Congo vertoefde Claude voor zaken en prediken. Hele dorpen hebben maar één bijbel. Ze vragen om bijbels: niet om geld, niet om eten, want dat vergaat, maar om het Woord van God, dat generaties lang wordt doorgegeven. GEEF ONS BIJBELS!! IS HUN SMEEKBEDE.
Dit is een begin en we bidden onze goede God, dat Hij ook in deze ons mensen schenkt, die dit mogelijk maken.
Om het daarheen te transporteren is ook geld nodig.
De boeken van Klaas Goverts en Hessel Hoefnagel worden verder verspreid.

Financiën
Dankzij  de giften, is een deel van onze dromen verwezenlijkt.
Rapporten van de schoolgaande kinderen worden gecontroleerd, zodat zij het schooljaar 2008-2009 verder kunnen leren.
Er is medische hulp in ziekenhuizen verstrekt, dankzij giften.
Er is voor duizenden dollars aan minikredieten verstrekt, en de mensen werken.
De conferentie is betaald.
Drukkers in Nederland zijn betaald.
Giften bestemd voor mensen in Kinshasa zijn meegenomen en met dankbaarheid ontvangen.

Dit rapport is geschreven met dank aan allen, die deze reis hebben mogelijk gemaakt.

Thea de Jong-Tonkens

Secretariaat: Gastakker 48, 4817XC Breda Nederland ? T. +31765871400 ? F.+31765716767
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl  internet www.ladc.nl
Rabobank Breda 1156 51 756
 

Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts