Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Laatste ontwikkelingen 

 

 

Reisverslag les Ambassadeurs de Christ juli 2009

 

Negen  juli vertrokken een bestuurslid , t.w. Thea de Jong-Tonkens en Mevrouw Saskia Vooneveld, naar Kinshasa, voor een verblijf van enkele weken. Doel van de reis had meerdere hieronder genoemde aspecten.

 • Ontmoeting met het Bestuur Ambassadeurs du Christ au Congo (ACC)

 • Conferentie van drie dagen met als thema: La Parole en Exil (Het Woord in ballingschap)

 • Zien, hoe er met de verstrekte mini-kredieten gewerkt wordt

 • Controleren hoe er met de giften van afgelopen jaar gewerkt is

 • Contrôle van de verspreiding van de toegezonden boeken en bijbels

 • Financiën

 

Landing op Ndjili, vluchthaven te Kinshasa

Na twee dagen reizen, vanwege een defect van een vliegtuig kwamen we 11 juli moe aan  om 10.20 in de morgen. Opluchting bij Claude Kabala president van het ACC: de dames waren toch gekomen. Grote blijdschap bij ons allen.

Voor Saskia Voorneveld de eerste kennismaking met de Congo/Kinshasa. Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. Zij is al jaren erg betrokken bij dit werk en dit zal zeker niet haar laatste reis zijn.

 
Ontmoeting met het ACC

We hebben uren intensief vergaderd. De situatie in het land blijft verslechteren. De armoede is elk jaar nog erger. Millioenen leven op de vuilnisbelt van de stad, overal ligt afval, er wordt niets opgehaald door de gemeente. Ziektes en honger, geen huis, geen sociale voorzieningen, geen geld voor medische hulp, geen school, geen toekomst. Alleen maar overleven.

Veel kerken functioneren niet zoals het behoort. Veel afgestudeerden vinden geen werk, worden dus maar pasteur om op die manier aan geld te komen. Geen roeping, geen theologische ondergrond, en vermenging van Afrikaanse tradities met Christendom alom. Om maar niet te spreken van pasteurs die nauwelijks een school of opleiding hebben genoten. Tragisch hoe een geestelijke opwekking van tientallen jaren, uiteindelijk doodbloedt. Het welvaarts-evangelie is zeer aantrekkelijk en een gruwelijke misleiding. Daar tuinen veel christenen in, het gevolg is verschrikkelijk  en dodelijk voor de kerken.

Tevens rukken de Islam met  veel geld en China nog steeds op en het land wordt verder leeggeplunderd door het buitenland, met goedkeuring van de corrupte overheid en het rijke Westen.

 

Onze kredieten en giften zijn goed gebruikt, administratie is in orde bevonden.

Het kerkgebouw (met bibliotheek, kantoor, bijbelschool, etc),  van Claude Kabala komt langzaam maar zeker klaar. Vandaar uit werkt het ACC. De droom wordt door hard werken verwezenlijkt.

 

De mini-kredieten hebben de mensen uit hun passieve houding verlost. Met veel enthousiasme wordt er gewerkt en maandelijks afgelost.Men is in staat het eigen gezin te onderhouden, zelfs de kinderen kunnen naar school. Soms met wat extra hulp uit Nederland, middelbare school en universiteit.

 

Er zijn nog veel meer gegadigden, die hard kunnen werken. Voor 180 euro, d.w.z. 250 dollar heeft iemand een krediet, werk en het gezin eten, enz.

 

Conferentie 2009

Van woensdag 15 t/m vrijdag 17 juli

Sprekers: Thea de Jong-Tonkens en Rév. Kasumbi

 

?het Woord in ballingschap?

subtitels:

·        De vreugde van de ballingschap

·        De vensters van de ballingschap

·        De  genade van  de ballingschap

·        Vruchtdragen in de ballingschap

 

God, die met Zijn volk meegaat in ballingschap. Het Woord, de Tora begint met berêsjiet, in den beginne. De letter beeth heeft als betekenis ?huis?. Grondgedachte: waar een gelovige zich ook bevindt, zelfs in ballingschap zonder huis, tent of bescherming, hij kan wonen in het Woord. Dit is zijn huis, zijn tent, zijn schuilplaats.

De subthema?s werden herkend: het Congolese volk is in ballingschap, het onrecht, het lijden, het leven als slaaf in de misère, is vergelijkbaar met het Joodse volk in Egypte 340 jaar lang.

Gelukkig de mens, die een innig contact met God heeft, een persoonlijke relatie. Alleen op die manier kan men de vreugde kennen, door Hem te kennen in de misère van het dagelijks bestaan.

Gods naam JHWH heeft twee hee?s, de enige open letter in het hebreeuwse alphabet. Dat wil zeggen: onze goede Vader is open en niet gesloten. Er is toekomst, uitzicht op een vernieuwde hemel en vernieuwde aarde. In samenwerking met de mens. In Hem is genoeg genade zodat wij kunnen volharden, om de droom/plan van God voor Zijn mooie schepping, uit te werken.

Vruchtdragen en het verborgene, beelddrager van Hem willen zijn, een eenheid, gaaf, niet dubbel.

Geen buitenkant Christen, uit op geld, aanzien, macht etc, maar levend zoals Jezus Christus ons dat voorleefde en daarmee het juiste beeld van de Schepper, de enkel goede God toonde. Hij mocht zeggen: wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.

 

Wij besloten de conferentie met lofprijzing en het vieren van het avondmaal.Een geweldig getuigenis, dat Zijn Lichaam één kan zijn, ondanks verschillende confessies.

Er waren 300 conferentiegangers. Wat een vreugde!!! We hebben gezongen en gedanst voor onze God.

Daarna werden de geschriften van Dr. Klaas Goverts, de twee boeken van H.Hoefnagel: de Geest van de Gemeente, de Weg naar de Volkomenheid de brochure het Grote verschil van Dick Baarsen en de VOX-banden met bijbelstudie?s uitgereikt. Alles in de Franse taal. Tot grote tevredenheid van de conferentiegangers.

 

  

Lectuur

Heel veel hobbels genomen, vanaf oktober 2008. Met volharding gewerkt, door diverse mensen. Vooral onze vertalers en de drukkerij Presto hebben keihard gewerkt.

Tot grote vreude van Claude Kabala  kon hij voor 1500 dollars aan bijbels ophalen bij het Bijbelgenootschap. In Oost-Congo/Durba  heeft hij opnieuw bijbels en lectuur gebracht, een riskante reis. Het laatste stuk per motorfiets door de jungle, waar de rebellen hun strijd nog altijd voeren. Hij is inmiddels veilig teruggekeerd in Kinshasa.

Hele dorpen hebben maar één bijbel. Ze vragen om bijbels: niet om geld, niet om eten, want dat vergaat, maar om het Woord van God, dat generaties lang wordt doorgegeven. GEEF ONS BIJBELS!! IS HUN SMEEKBEDE.

Dit is de derde reis naar Durba en we bidden onze goede God, dat Hij ook in deze ons mensen schenkt, die dit financieel mogelijk maken.

De boeken van Klaas Goverts en Hessel Hoefnagel worden verder verspreid.

Voor de universiteit van Kinshasa, de bibliotheek van het ACC en  van de Kerk van de Nazarener/Congo, worden geschriften van Klaas Goverts herdrukt met harde, mooie, stevige kaften.

De hoogleraar Abraham Munzimba gaat de studenten colleges geven over het thema ballingschap, drie keer gehoord op onze conferenties afgelopen jaren.

 

Financiën: hoe zijn de giften besteed?
Dankzij  de giften, is een deel van onze dromen verwezenlijkt.

Rapporten van de schoolgaande kinderen worden gecontroleerd,  voordat zij het schooljaar 2009-2010 verder mogen leren.

Er is medische hulp in ziekenhuizen verstrekt.

Er is voor duizenden dollars aan minikredieten verstrekt, en de mensen werken.

De conferentie is betaald.

Drukkers in Nederland zijn betaald.

Giften bestemd voor mensen in Kinshasa zijn door ons meegenomen en met dankbaarheid ontvangen.

Ruim 200 weduwen ontvangen ééns per kwartaal een voedstelpakket (meel, rijst, foufou, olie, en zeep+tweedehands kleding) à 15 dollars per pakket. Ook daarin ondersteunen wij van tijd tot tijd.

 

 

Giften voor dit mooie werk zijn aftrekbaar. Wij willen zo graag dit werk continueren en verder uitbreiden. Iedereen die betrokken is bij de LadC/ACC werkt op vrijwillige basis.

 

 

Dit rapport is geschreven met dank aan allen, die deze reis hebben mogelijk gemaakt.

 

Thea de Jong-Tonkens

 

Secretariaat: Gastakker 48, 4817XC Breda Nederland ? T. +31765871400 ? F.+31765716767

E-mail: jongtonkens@hetnet.nl  internet www.ladc.nl

Rabobank Breda 1156 51 756

 

 
 
 
 
 
Gestelde doelen voor 2009
 
 1. Verzenden van lectuur naar ACC Kinshasa.
 2. Reis juli 2009, op dringend verzoek van de conferentiegangers van 2008, een vervolg op het gegeven onderricht.
 3. Bijbelstudies en geschriften van Dr. Goverts plaatsen op een site van Congolese kerken.
 4. Herdruk in viervoud van alle Franse herziene geschriften voor 12 hoogleraren aan de Theologische faculteit te Kinshasa.
 5. Opnieuw 10 micro-credieten verzenden naar ACC/Pasteur Claude Kabala.
 6. Het nog meer kinderen mogelijk maken naar school te gaan.
 7. Fondsen werven voor de projecten aldaar.
 8. Meer de publiciteit zoeken, ook door middel van dvd?s.
 9. Opnieuw bijbels, concordanties etc voor de R.D.C. verstrekken.
 10. Belgische, Franse en Duitse vluchtelingen-kerken helpen met lectuur.

Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts