Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Jaaroverzicht 2006 

1. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2006

 

Algemeen

Met voldoening presenteren wij u dit verslag. Omdat wij, ondanks beperkte mogelijkheden en onverwachte tegenslagen, toch bepaalde doelen hebben kunnen verwezenlijken.
 
 

Personeel

De stichting heeft over 2006 geen personeel in dienst gehad en heeft geen arbeidsovereenkomsten aan gegaan.
 
 

Commissies/werkgroepen

Hieronder volgt een korte verslaggeving van de activiteiten die door de stichting in 2006 zijn uitgevoerd.
 
 

 

VOX Wordwide

Cassettebanden, uitgebracht door de Stichting VOX Worldwide te Woudenberg, met bijbelstudiemateriaal in het Frans, zijn opnieuw bekend gemaakt en verspreid in Europa en R.D.C.Kinshasa.
 
Lectuur
Er werden nog enkele geschriften van de theoloog Dr. K.D. Goverts vertaald in het Frans, o.a. "Kerngedachten" uit zijn studies, het zijn citaten uit ruim 50 cursussen en bijbelstudies, naar onderwerp gerangschikt.
Voorts wordt aan de herdruk van de boeken?Op weg naar  volkomenheid? en ?de Geest van de gemeente? van  Pastor H. Hoefnagel, gewerkt in de Franse versie.
De studie '' De Schepping en het doel van God'' door T. De Jong-Tonkens, is reeds in het Frans vertaald en zal in brochurevorm worden uitgegeven. Deze studie is een neerslag van de semenairs gegeven tijdens een conferentie voor ongeveer 500 deelnemers in juli 2005.
La grande difference door D.Baarsen zal worden gedrukt.
 
Humanitaire hulp
Door giften in staat gesteld, vinden er regelmatig voedseluitreikingen plaats voor weduwen en wezen. Tevens hebben we opnieuw 6 kinderen naar de basis- en het voorgezet onderwijs en 2 studenten op de universiteit kunnen plaatsen.
 
 
 
Contacten
 
Stichting Gave
Gave: kerkelijk werk onder vluchtelingen, te Harderwijk heeft een platform in het leven geroepen in Brabant, waarbij onze Stichting actief  betrokken is. Zij operen, samen met ons, in vluchtelingencentra.
 
 
Action Nehemie International te Londen
Deze stichting heeft zich tot doel gesteld mee te werken aan de wederopbouw van de R.D.C. en is opgericht door Congolezen in de diaspora. Onze doelstellingen lopen parallel.Op dit moment ondersteunen wij  hen met advies, vanwege onze bescheiden expertise en ervaringen.
 
Stichting Koinonia
Wij hebben toestemming van de directeur en auteur H. Groeneboer de boeken:''Erf-goed, de bijl aan de wortel'' en '' Kerk aan de keukentafel'' te bewerken en vertalen voor Centraal Afrika.
 
Sticting Blue Animal
Er is contact i.v.m. goederen transport naar de RDC Kinshasa.
 
Drukkerij Presto te Dordrecht
Er is nauwe samenwerking met hen voor herdruk van boeken en het opnieuw uitgeven van geschriften van Dr.K.D. Goverts voor Franstalig Afrika.
 
Stichting Derde Wereld Werkplaats.
Wij zijn uitgekozen als projekt, en zullen in overleg, de juiste goederen uitzoeken. Het ACC is op de hoogte gebracht.
 
 
Reis naar de R.D.C. Kinshasa november 2006
Deze reis werd gemaakt ditmaal door drie bestuursleden t.w. Mevrouw T.de Jong-Tonkens, Pasteur N. Muamba en Johan Rinzema. De reis beoogde twee doelen: het in kaart brengen van de voortgang van het werk aldaar, zowel geestelijk als humanitair, financieel en juridisch.
Juridisch: er is een stichting  aldaar, geheten  A.C.C. (Ambassadeurs du Christ pour le Congo) met dezelfde doelstellingen, om de projecten te beschermen en controle te kunnen  uitoefenen op de financiën.
Geestelijk: het bewustmaken van de mannen en vrouwen, dat zij gelijkwaardig zijn.
 In het gebouw van de kerk M.E.R.E., tevens de zetel van ACC, heeft een verkorte conferentie plaats gevonden, i.v.m. de politieke onlusten tijdens de uitslagen van de tweede verkiezingsronde.
De landbouw, vee- en visteeltprojecten van de kerk van Gethsémané la Main de Compassion, ontwikkelen zich moeizaam. Het project breidt zich uit: groentes, vis, varkensvlees worden op de markt verkocht.  De bouw van de kerk van M.E.R.E., van waaruit de verspreiding van bijbels, boeken en banden zal plaats vinden, nadert langzaam zijn voltooiing. Het dak is gereed.De bijruimtes zijn opgetrokken, maar moeten nog worden voltooïd.
organisaties.
De contacten met de diverse kerken aldaar werden geïntensiveerd, o.a. met de Kerk van de Nazarener. De districtleider van 24 gemeentes, Pasteur Matungulu is in contact met onze stichting ter plekke. Ook hij werd voorzien van de geschriften van Dr. K.D. Goverts en cassette banden. Voorts bezochten wij zijn kerk en school voor zijn woonwijk.
Tevens bezochten wij de Alliance Biblique, om geïnformeerd te worden wanneer de gift (5200 dollars) uit Nederland, bestemd voor de Kerk van de Nazarener en het ACC, omgezet kon worden in bijbels. Men verwachtte de aankomst van de container in nov/dec. 2006
 
 
 
Giften
Deze werden rechtstreeks overgemaakt aan bovengenoemde kerken of meegenomen tijdens de reis. Er wordt nauwkeurig verantwoording afgelegd over de besteding.
 
 
Vergaderingen
Er vonden bestuursvergaderingen plaats 14 januari, 31 mei en 18 dec met het voltallig bestuur en naaste medewerkers.
Er vonden regelmatig informele besprekingen plaats met o.a. de drukkerij PRESTO, de vertalers van de boeken en de website, en leden van het bestuur.
 
 
 
 
Gestelde doelen voor 2006
1.       Fondsen werven voor de projecten aldaar.
2.       Verzenden van verzamelde goederen naar ACC Kinshasa. In samenwerking met de Derde Wereld Werkplaats te Teteringen.
3.       Reis juli/augustus, op dringend verzoek van de conferentiegangers van 2006, een vervolg op het gegeven onderricht.
4.       Bijbelstudies en geschriften van Dr. Goverts plaatsen op de site op lange termijn.
5.       Bijbelstudie materiaal, reeds vertaald, drukken en verzenden.
6.       Een begin maken met de bewerking van de boeken van Hans Groeneboer van Koinonia.
7.       Het nog meer kinderen mogelijk maken naar school te gaan.
8.       Meer de publiciteit zoeken, ook door middel van dvd?s en presentatieavonden.
 
Op basis van dit jaarverslag hopen wij U inzicht te hebben gegeven van onze activiteiten in het verslagjaar, die hun financiële vertaling hebben gekregen in het achterliggende verslag van de penningmeester. Wij vertrouwen erop, dat wij U op passende wijze te hebben geïnformeerd en spreken de hoop uit dat ook U zich betrokken zal voelen bij de activiteiten van onze stichting.
 

2.2 Balans

 

 

 

 

 Begin

 Eind

 

Rabo-bank

 

 

 

 

             5.413

             3.984

 

Dexia-bank

 

 

 

 

                130

                  84

 

Kasgeld

 

 

 

 

                107

                357

 

Vermogen

 

 

 

 

             5.651

             4.425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten

 

 

Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giften Algemeen

 

            4.917

 Directe Ondersteuning Financieel

               440

 

 

Giften met bestemming (DHH)

            9.163

 Directe Ondersteuning Materieel

            1.555

 

 

Verkopen (Boeken/Audio)

 

                 20

 Secretariaat

            1.617

 

 

Inkomsten Diversen

 

                  -  

 Inkopen (Boeken/Audio)

            2.683

 

 

 

 

 

 

 Transportkosten

            1.150

 

 

 

 

 

 

 Diverse Algemene Kosten

            7.881

 

 

Saldo-verlies

 

 

            1.226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          15.326

 

          15.326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winst- en Verliesrekening

 

 

 

 

 

Ontvangsten - Collecten en Giften

 

 

 

 

 

 

Collecten

 

 

 

851

 

 

 

Giften

 

 

 

13.229

 

 

 

 

 

 

 

 

14.080

 

Ontvangsten - Diversen

 

 

 

 

 

 

 

Verkopen Materiaal (Boeken/Audio)

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

TOTAAL DIRECTE INKOMSTEN

 

 

 

14.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven - Directe Ondersteuning

 

 

 

 

 

 

Directe Ondersteuning Financieel

 

440

 

 

 

Directe Ondersteuning Materieel

 

1.555

 

 

 

Directe Ondersteuning Transport

 

1.150

 

 

 

 

 

 

 

 

3.145

 

Uitgaven - Diversen

 

 

 

 

 

 

 

Inkopen Materiaal (Boeken/Audio)

 

2.683

 

 

 

Reis- en Verblijfskosten

 

 

7.769

 

 

 

 

 

 

 

 

10.453

 

TOTAAL DIRECTE UITGAVEN

 

 

 

13.598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB-TOTAAL DIRECTE INKOMSTEN MINUS DIRECTE UITGAVEN

503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten Algemeen

 

 

 

 

 

 

 

Kantoor/Secretariaat - Kopieer- en Drukwerk

 

449

 

 

 

Kantoor/Secretariaat - Benodigdheden Secretariaat

93

 

 

 

Kantoor/Secretariaat - Benodigdheden Computer

890

 

 

 

Kantoor/Secretariaat - Lidmaatschappen en Documentatie

60

 

 

 

Kantoor/Secretariaat - Portikosten

 

57

 

 

 

Kantoor/Secretariaat - Telefoon/GSM/Kaarten

68

 

 

 

Kantoor/Secretariaat - Bankkosten

 

112

 

 

 

 

 

 

 

 

1.729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Saldo-verlies - afname vermogen

 

 

1.226

 

 

 

 

 
  
3. Overigen
 
3.1 Verslag/notulen vergaderingen
 
Behalve tussentijds overleg met diverse betrokken medewerkers vonden er drie bestuursvergaderingen plaats.
De uitgewerkte notulen zijn op te vragen bij de secretaris van de stichting. In het kort zijn daarbij de navolgende onderwerpen aan de orde gekomen.
 
·         Notulen
·         Twee bestuursleden hebben zich teruggetrokken, het bestuur is verrijkt met twee nieuwe leden, waaronder een penningmeester.
·         Funktioneren Bestuur in de huidige samenstelling wordt doorgelicht om tot verbetering te komen.
·         Twee bestuursleden ACC te Kinshasa zijn niet langer aktief. Eén is door roofmoord om het leven gekomen, de ander heeft een uiterst zwakke gezondheid wegens een hersenbloeding.
·         Réverend Matungulu, districtsleider van de Kerk van de Nazarener te Kinshasa en de president van de ACC werken meer en meer samen.
·         De nieuwe penningmeester Johan Rinzama heeft de projekten in kaart gebracht en zal zijn bevindingen nader uit werken. Tevens trachten fondsen te werven.
·         Claude Kabala komt naar Nederland, om met o.a. de DWW  teTeteringen te overleggen, welke goederen geschikt zijn voor de Congo. Voorts zullen oude contacten aangehaald worden.
·         Verzending goederen via de orde van Malta per container á 1 euro per kilo.
·         Opnieuw bekendmaking aan diverse instanties van de nood in Congo en dringend verzoek om financiële ondersteuning.
·         Er is een promotie DVD gereed gekomen met filmbeelden van de activiteiten in RDC/Kinshasa.
·         De website www.ladc.nl is tevens in het Frans vertaald en on line. Er is o.a. een menu met Franse bijbelstudies en Woordverkondiging.
·         Er zijn tientallen geschriften van Dr. Klaas Goverts gestuurd naar de universiteit van Bukavu.
·         Voortgaande verspreiding van de geschriften van Dr. K.D. Goverts, Opvoeden van T.de Jong-Tonkens in het Frans en Engels en de VOX cassettebanden.
·         Herdruk van herziene geschriften in het Frans van Dr. K.D. Goverts in een steviger jasje voor de universiteit in Kinshasa.
·         Financiële hulp toegekend voor huishuur aan twee gezinnen.
·         Zes kinderen naar lagere en middelbare school en twee studenten op de universiteit voor 2005-2006
·         Mogelijke druk van diverse brochures
·         Reis en conferentie 2006
·         Plannen voor een vervolg  op deze conferentie in 2007.
·         Contact met de kerk van de Nazarener en de stichting, zowel in Nederland als in de R.D. Congo
·         Voortgaande vertalingen en herdrukken van de geschriften van Dr.K.D. Goverts.
 
 
 
 
 
Rapport reis naar de Congo-Kinshasa
 
Thea de Jong, coördinatrice Stichting Les
Ambassadeurs du Christ
Van 9 tot 24 november 2006
 
 
 
Inleiding
 
Deze reis stond in het teken  van de  politieke onlusten rondom de uitslagen van de tweede verkiezingsronde. Onze bezorgde vrienden gaven ons ter overweging niet af te reizen. Johan Rinzema, onze nieuwe penningmeester, Nestor Muamba en ik waren vast besloten onze vrienden aldaar te bezoeken, een afgeslankte conferentie te geven en onze projekten te monitoren.
 
 
Doel van de reis
 
Onze vrienden te bemoedigen, te vertroosten en opnieuw bijbels onderricht te geven.
De bestaande contacten te verstevigen en tevens het contact met de Kerk van de Nazarener aldaar uit te breiden.
De Societé Biblique bezoeken, vanwege de overgemaakte gift vanuit Nederland (via het N.B.G.) voor aanschaf van bijbels en bijbelstudie materiaal, zoals concordanties, encyclopedieën, etc
Voor zover mogelijk de land- vee- en visteelt projekten monitoren. De afgelegen landerijen mochten we niet bezoeken, vanwege de bewapende rebellen.
Bepaalde wijken waren uiterst gevaarlijk, er werd gevochten. Voor vele conferentiegangers was het onmogelijk te komen, geen openbaar vervoer. Men volgde het advies zo veel mogelijk binnen te blijven.
Het Hoger Gerechtshof heb ik zien roken, in de fik gestoken door.........politieagenten, Kabilisten gaven vervolgens Mbemba de schuld, dat hij zijn leger niet in de hand hield.
De politieke situatie met een dreigende burgeroorlog, de uitgeputte en uitgehongerde bevolking, de corruptie en de gruwelijke armoede zijn met geen pen te beschrijven. Ieder jaar denk ik: het kan niet erger. En ieder jaar is de toestand nog meer verslechterd. De prijzen voor de eerste levensbehoeften stijgen de pan uit. Men hongert.
Hoe vaak zei Claude Kabala, onze president van de ACC (Ambassadeurs du Christ Congo), ons al rondrijdend in een geblindeerde jeep  niet:? Kijk Thea, kijk, hoe erg het volk, mijn volk lijdt. Kijk die straatkinderen, kijk naar de wanhopige mama?s, die op de markt proberen iets te verkopen, kijk goed hoe vervuild onze stad is. Overal lopen gewapende mensen rond, er is geen bestuur, geen overheid. De anarchie heerst.
De moslims verlokken onze jonge mensen zich tot de islam te bekeren. Zij krijgen onderwijs, voedsel, kleding en een toekomst. De moskeeën rijzen uit de grond, in ieder quatier hoor je de oproep tot gebed vanaf de minaretten. Dit gevaar van islamitisering is groot. De christenen zijn straatarm, er is geen hulp uit het Westen. De oliestaten pompen er geld in en winnen terrein. En China rukt op met investeringen.......
De regenperiode veroorzaakte enorme modderpoelen en gigiantische plassen water. De open riolen en het regenwater  vermengd met zand  vormden een stinkende vuilnisbelt. Kinshasa, la plus belle is veranderd in
Kinshasa poubelle.....Kinshasa, de mooiste is geworden Kinshasa vuilnisbelt.
Na zo?n rit voelden we ons droevig. Soms konden we fotograferen of filmen door de geopende ruit. Soms moesten de ramen potdicht, zodat niemand zag, dat er blanken in de jeep zaten.
De zekerheid in ons hart, dat we er moesten zijn van Godswege, bleef. We waren nooit bang en dankbaar, dat we onze vrienden konden bemoedigen met onze aanwezigheid.
 
 
 
 
Conferentie
 
We hielden een afgeslankte conferentie in ons eigen gebouw. Die dag was er stroom, een wonder. Met onze powerpoint presentatie was het goed onderricht geven.
 
  1. La Parole en Exile (het Woord in ballingschap). God ( en Zijn Woord) gaat met zijn volk mee in ballingschap, in het lijden. Het Woord is als een huis, een tent waarin je wonen kan en beschutting vinden. 400 jaar was God in Egypte en er volgde een exodus. Hij is getrouw, geen gebed gaat verloren.
  2. De Naam van God en zijn geheimen vanuit het Hebreeuws toegelicht.
  3.  Tevens de begrippen God de Almachtige (Tout-Puissant) en God der Wraak (Dieu de Vengeance) uitgelegd. God de Alvermogende, Hij die strijdt tegen het rijk der duisternis, SAMEN met ons en uiteindelijk zal zegevieren (Openb. 21). Hij is geen tovenaar (almachtig), die alles naar Zijn hand weet te zetten. Afgoden zoekten macht, Gods wapen is liefde.
  4. God van de Wraak, niet op de mens maar op het rijk van satan. Dit woord is verbonden met het Hebreeuwse woord qum=opstaan (denk aan de wederoprichting van alle dingen in Hand. 3).
  5. Nestor sprak over de zwerftochten van de aartsvaders door alle eeuwen heen. Gods ballingschappen met zijn mensen. Zijn  onveranderelijke trouw en liefde: enkel goed, enkel licht. Liefde tot het einde.
 
Wij hopen volgend jaar juli onze conferentie uitgebreid over te kunnen doen.
 
Er was een conferentiedag voor de vrouwen. Opnieuw legde ik de waarde, gelijkwaardigheid van man en vrouw vanuit het Hebreeuws uit. En ook de kostbare waarde van een kind. De principes van het wederzijds respect. God-mensheid, Christus-gemeente, man-vrouw als hulp tegenover elkaar.
God corrigeert met zijn mond en niet met zijn handen. Zo ook wij: het kwaad sla je er niet uit.
Dit gedachtegoed werd héél enthousiast ontvangen. De vrouwen hongeren naar Gods woorden: zij zijn krachtig en genezend voor de vernederde zielen. Sommigen bedankten me huilend voor die woorden.
Tijdens een voedseluitreiking  voor weduwen sprak ik opnieuw over dit thema: vernederde vrouwen, schatten van God. Vaak worden zij beticht van tovenarij, omdat hun man gestorven is, zijn ze uitgestoten. Maar zij zijn kostbaar in Gods ogen. God huilt met ze mee en bewaart al hun tranen, hun levensverhaal.
 
 
 
 
 
Projecten
 
We bezochten de kliniek van Matete van de kerk van Gethsémané. Ondanks het geldgebrek worden er nog altijd levens gered. De chirurg en zijn vrouw (ook arts) en hun 2 kinderen wonen in één kamer in de kliniek.
 
De landbouwprojecten groeien. Maar er is geld nodig voor verdere ontwikkeling. Er is grond aangekocht.
 
De zes leerlingen, die wij naar school kunnen laten gaan, doen het goed. Twee zijn zelfs de beste van de klas. Eén studente Carina Thsimpanga is goed afgestudeerd aan de universiteit: verpleegkunde.
Anny Thsimpanga hoopt dit jaar af te studeren.
 
De bouw van onze kerk/zetel van het ACC (onze stichting aldaar) vordert gestaag. Men werkt hard. Dit gebouw is een teken van hoop voor de toekomst, met Gods genade en hulp.
We bezochten de aankochte gebouwen van de kliniek en het weeshuis, zagen de bouwtekeningen, spraken met de ingenieur. En we willen opnieuw fondsen zoeken om te investeren.
 
De boeken van Klaas Goverts vinden hun weg. We overwegen een herdruk voor de universiteiten in de RDC. Verder zullen de boeken ?De weg naar de volkomenheid?en ?de Geest van de gemeente? van Hessel Hoefnagel en ? Het grote verschil? (sexuele voorlichting) van D. Baarsen worden herdrukt.
 
 
Plan op korte termijn
 
Johan Rinzema (penningmeester) gaat alle informatie verwerken en concreet plannen ontwikkelen.
Wij zijn zeer dankbaar, dat God ons deze man geschonken heeft.
Wij hopen Claude Kabala Muimba, de president van ACC in januari in Nederland te ontvangen. De Derde Wereld Werkplaats wil ons helpen met goederen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts