Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Jaaroverzicht 2012 

 

Algemeen

Wilt u het jaarverslag in zijn geheel inzien, volg deze link.

Met dankbaarheid presenteren wij u ons verslag. Omdat wij, ondanks beperkte mogelijkheden en de financiële crisis, toch bepaalde gestelde doelen hebben kunnen verwezenlijken.

Dit zal de met ons verbonden stichting A.C.C. (Ambassadeurs du Christ au Congo) in de R.D.C. in staat stellen onze gestelde doelen verder te realiseren.

De bestuurders van de stichting ontvangen geen loon voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden.

  


ANBI-status

 
Op basis van het bedrijfsbezoek door de Belastingdienst van de door ons verstrekte informatie, blijft onze ANBI-status gehandhaafd. De giften blijven aftrekbaar.


Personeel

De stichting heeft over 2012 geen personeel in dienst gehad en heeft geen arbeidsovereenkomsten aangegaan.

 

Werkgroepen


Hieronder volgt een korte verslaggeving van de activiteiten die door de stichting in 2012 zijn uitgevoerd.

 
Activiteiten 2012

1. Drukkerij Presto en Biblionics (ElectronicBible Resources) in samenwerking met de
vertalers

· In 2012 werden opnieuw enkele geschriften/cahiers met als inhoud bijbelstudies vertaald in het Frans. Deze diepgaande studies werden gegeven door de theoloog Dr. K.D. Goverts aan de Leerschool in Rotterdam .

· Het onderwerp L?Exil (ballingschap), gedoceerd door Mevrouw T. De Jong-Tonkens de afgelopen jaren in de RCD/Kinsahsa, werd in boekvorm uitgegeven. Dit op verzoek van de conferentiegangers. Dr. Klaas Goverts heeft in samenwerking met haar, alle studies tot een boek herschreven. 920 exemplaren zijn verzonden en veilig aangekomen. 100 exemplaren worden verspreid in Europa en Senegal.

· Er is hard gewerkt voor het realiseren van een site met de Franse boeken incl. een zoekprogramma met de belangrijkste woorden, opdat de Franstaligen wereldwijd toegang krijgen via internet tot diepgaande studies.

· Wegens de politieke onrusten en persoonlijke omstandigheden zijn Mevrouw T. De Jong-Tonkens en Mevrouw S. Voorneveld niet afgereisd voor de jaarlijkse conferentie. Rev. Matungulu heeft meerdere conferenties gegeven.

· Via internet en telefoon is er veel overleg geweest tussen de stichting en de werkers in de RDC/Kinshasa.

 
2. Verspreiding lectuur, bijbels en onderricht

· Het gedachtengoed Exil/ballingschap, de boeken, CD?s met conferentiestudies van de afgelopen 7 jaar, de boeken op CD?s, vinden hun weg in de Franstalige wereld. Past. Claude Kabala en Rév. Matungulu reizen regelmatig en hebben academies ACC voor predikanten en werkers uit allerlei denominaties gesticht

· De volgende landen zijn bereikt: Ruanda (Kigali), Oeganda, Madagascar, Ivoorkust, Benin, Burkina-Fasso, Burundi, Congo/Brazaville en Zuid-Afika. En in Congo, de RDC (zo groot als West-Europa) de volgende (hoofd)steden Kinshasa, Bukavu (universiteit), Kisangani, Goma en Lumbubashi Durba en Bandundu.

· Rév. Matungulu, superintendent van de Kerk van de Nazarener in de R.D.C. heeft toestemming van Klaas Goverts, deze geschriften te mogen uitprinten en copieëren. Met name Oost-Congo heeft hierom gevraagd. Vooral Genenis en Job blijven toppers voor de predikanten en voorgangers aldaar.

· Boek over de Ballingschap: een actuele situatie van de christenen in Afrika.

Het verzoek van onze Afrikaanse vrienden om een boek met als thema ?Ballingschap? is door ons bestuur en enthousiaste medewerkers gerealiseerd. ?Exil et Retour? staat inmiddels op de Franse site (http.//Klaasgoverts.fr)

Het thema ballingschap op aarde en de open toekomst, het herstel van de schepping is een eyeopener gebleken, afgelopen 10 jaar. Het heeft de mensen vertroost en nieuwe moed gegeven. Ook om lijden en onrecht te kunnen verdragen. Het welvaarts- en succes evangelie heeft vele gelovigen uitgeput.


Velen hebben het afgelopen jaar kracht geput uit deze studies.

Dr. Klaas Goverts verwerkte de stof van de conferenties van de afgelopen drie jaren in dit boek. Tevens is de herziene versie ?Omgaan met lijden? in deze uitgave toegevoegd.

Er is een geweldloze revolutie op gang gekomen o.l.v. Tshisekedi, de tegenpresident van Kabila 2.

 


2. Humanitaire hulp

 
Onderwijs

· Met het verdiende geld in Durba kunnen kinderen naar het basis- en het voorgezet onderwijs gaan.

· En een zeer gemotiveerde jongeman Joel M. is derdedejaars student medicijnen met onze hulp.


Ontwikkeling micro-kredieten

In 2011 waren er 22 micro-kredieten uitgezet. Het zijn er inmiddels 42. Maandelijks wordt trouw p.p. 5 dollar afgelost, zodat het aantal micro-kredieten op steeds kortere termijn kan worden vergroot.
· Besteding van diverse giften

· Er zijn giften geschonken voor medicijnen.Hiermee zijn levens gered, want géén geld, géén medische hulp, dus ziek blijven of sterven.

· Er is met de financiële hulp gewerkt en met goede resultaten.

· Met een groot krediet is de verkoop van cement voortgezet. Deze verkoop is gestagneerd door de gevangenschap van Claude en daarna door de lange termijn om ziekte en uitputting door hem te overwinnen. Maar weer beter heeft hij winst gemaakt van $2558. Er wordt heel veel uit de grond gestampt in Kinshasa, hele nieuwe wijken.

· Ons doel de ACC zelfstandig te maken. Plannen: aanschaf van een copieerapparaat om zelf de geschriften van Klaas Goverts uit te geven is nog niet gerealiseerd wegens bovengenoemde omstandigheden.

 

2. Jaarrekening 2012


. Voor wie de jaarcijfers wil zien: U kunt de jaarrekening opvragen.

 


 Contacten

 


Stichting Gave

Gave: kerkelijk werk onder vluchtelingen, te Harderwijk heeft een platform in het leven geroepen in Brabant, waarbij onze Stichting actief betrokken was. Zij operen, in vluchtelingencentra.

Wij onderhouden van tijd tot tijd contact met Afrikaanse kerken in onze regio.

 

Maison DESISCOLIS et KPM Antwepen


Dit agentschap heeft tot volle tevredenheid onze goederen veilig naar Kinshasa gebracht.

 


Drukkerij Presto te Dordrecht


Er is nauwe samenwerking met hen voor herdruk van boeken en het opnieuw uitgeven van geschriften van Dr.K.D. Goverts voor Franstalig Afrika.

 

Biblionics

Deze stichting heeft de Franstalige site gebouwd om het kostbare gedachtengoed van de theoloog Dr. K.D. Goverts wereldwijd toegankelijk te maken.

 


3. Overigen

 


3.1 Verslag van resultaten door overleg/vergaderingen

 
Behalve tussentijds overleg met diverse betrokken medewerkers vonden er wegens persoonlijke omstandigheden, regelmatig telefonisch bestuursvergaderingen plaats.

· De penningmeester heeft goed werk verzet met grote nauwgezetheid.

· Er zijn opnieuw micro-kredieten uitgezet. Totaal nu 42. Er kunnen opnieuw credieten worden uitgezet van het teruggeven geld.

· In 2010 is een krediet uitgezet van $10.000, voor de handel in cement te Kinshasa. Hier is enorme vraag naar, er wordt explosief gebouwd. Ondanks de ziekte van Claude is er $2058,00 winst gemaakt

· Ds Matunguluheeft conferenties gegeven o.a. in Lumbumbashi over ?Gods remedie tegen overspanning? en de Psalmen (exegese Dr. K.D. Goverts).

· Er zijn contacten met het ACC in een aantal Afrikaanse landen: Rwanda, Madagascar, Ivoorkust, Benin, Burkina Fasso, Burundi, Congo Brazzaville, Zuid-Afrika. Matungulu spreekt tijdens zijn reizen voor zijn werk, dat het volgen van God altijd lijden met zich meebrengt, maar er is een exodus uit de ballingschap. Dat woord troost en motiveert hen.

· Jan Bies en Anneke van der Ree zijn harde werkers. We willen hier onze dank uitspreken voor hun enorme inzet. Stichting Presto is uniek, werkt zonder eigen belang/winstbejag, waar vind je dat nog in deze wereld, waar men op zoek naar succes en geld? Het boek L?Exil is gedrukt, en het hele gedachtengoed van K.D. Goverts wordt klaargemaakt voor de site.

· De website www.ladc.nl in het Frans heeft in de R.D.C. meer bekendheid gekregen. We verstrekken geen financiële gegevens, om bedelarij te voorkomen. Onze middelen zijn beperkt.

· Er is o.a. een menu met Franse bijbelstudies en Woordverkondiging, zodat conferentiegangers zich konden informeren over onze manier van onderricht geven.

· Ziekenhuisbezoeken waren mogelijk door geldzendingen.

· Op kleine schaal financiële ondersteuning geboden, zoals huishuur, medicijnen. Opnieuw kinderen naar lagere en middelbare school en universiteit 2012/2013.

· Contact met de kerk van de Nazarener en de Stichting, in de R.D.C. is verstevigd. Theologsiche lectuur verzonden.

· Voortgaande vertalingen en herdrukken van de geschriften van Dr.K.D. Goverts. O.a. de 7-delige serie over het Hebreeuwse alphabet. Er zijn reeds 42 cahiers vertaald in het Frans, maar de helft moet nog herzien worden.

· Geld overmaken voor aankoop Bijbels in Kinshasa. Er werd in nov. $3000,00 overgemaakt.


3.2 Conferenties 2012

 


· Ds Matungulu gaf o.a.in Lumbumbashi een conferentie: de Psalmen (exegese Dr. K.D. Goverts). Zie Frans verslag Rev. Chishibanji Célestin

 

 


Giften


Deze werden rechtstreeks overgemaakt aan Pasteur Claude Kabala en Ds. Matungulu. Er wordt nauwkeurig verantwoording afgelegd over de besteding.

 

 


3.3 Gestelde doelen voor 2013

 

1 Aanschaf Risogdraphe

voor Matungulu/Kinshasa en Rev. Célistin in Lubumbashi. Drukkerijtje ACC is hun droom voor gebieden, waar nauwelijks ov geen stroom is. Dus geen toegang tot internetcafé?s om de Klaasgovertssite te bezoeken.


2 Ontwikkeling micro-kredieten

Er zijn inmiddels 42 micro-kredieten uitgezet. Maandelijks wordt trouw 5 dollar afgelost, zodat er in de toekomst nog meer micro-kredieten uitgezet kunnen worden. Er zijn nog veel gegadigden.


3 Bijbels

De vraag naar bijbels en kinderbijbels door giften mogelijk maken.


4. Ds. Matungulu

Bezoek van hem aan Nederland in het najaar.


5 Onderwijs

Het nog meer kinderen mogelijk maken naar school te gaan.


6 Franstalige vluchtelingenkerken

Belgische, Franse en Duitse vluchtelingen-kerken helpen met lectuur.


9 Leerschool+Conferenties 2013

We werken aan zelfstandig functioneren van het ACC, mede mogelijk gemaakt door onze credieten.


Reis van Dr. K.D. Goverts en Mevrouw de Jong-Tonkens van 1 tot 14 augustus. Klaas Goverts zal een conferentie in Kinshasa verzorgen en Mevrouw de Jong zal het werk van het ACC aldaar bekijken, bespreken en samen met onze vrienden doelen stellen.

 

Op basis van dit jaarverslag hopen wij U inzicht te hebben gegeven van onze activiteiten in het verslagjaar, die hun financiële vertaling hebben gekregen in het achterliggende verslag van de penningmeester. Wij vertrouwen erop, dat wij U op passende wijze te hebben geïnformeerd en spreken de hoop uit dat ook U zich betrokken zult blijven voelen bij de activiteiten van onze

Wij hebben de ANBI status.Giften voor dit mooie werk zijn aftrekbaar. Wij willen zo graag dit werk continueren en verder uitbreiden. Iedereen die betrokken is bij de LadC/ACC werkt op vrijwillige basis.


Thea de Jong-Tonkens

 


Rapport - Ambassadeurs du Christ au Congo - 2012


Chers bienaimés en Jésus Christ,

Nous sommes dans la joie de vous rédiger cette note de gratitude et remerciements pour votre implication dans la construction du Royaume de Dieu en formant les Pasteurs et autres Serviteurs du Dieu vivant. Que Dieu vous en bénisse.
La formation est une clé pour mieux servir notre Dieu.
La conférence sur "Le remède de Dieu contre le Surmenage" est venue au bon moment pour aider nos serviteurs. En effet, notre pays traverse de moment très difficile avec la guerre qui se répète causant la mort et la désolation, les violences sexuelles sur nos mères et nos jeunes filles, les gens qui vivent dans les camps de déplacés et réfugiés pendant de longues années dans leur propre pays, le harcèlement policier, les familles ayant de personnes infectées par le SIDA, les malades sans frais d'hospitalisation, la prolifération de veuves et orphelins dans nos communautés et nos Eglises, la pauvreté où les membres de nos familles et nos Eglises ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, le manque de frais scolaires pour les enfants et même une nourriture adéquate, le manque d frais de loyer, problème de transport urbain et même en voulant se rendre dans sa propre faille au village, les travaux moins payant, le manque de repos et temps de loisirs... Quand on se concentre plus à ces problèmes sans suite, la conséquence finale c'est le stress, surmenage et dépression. Dieu a une réponse efficace. Tous les pasteurs de Lubumbashi sont très reconnaissants pour votre aide spirituelle. Rév. Matungulu a été utilisé puissamment par Dieu durant la conférence. Il a fait participer Rév. Célestin ce qui a aussi donné une bonne ambiance d'encouragement aux participant.
A son retour nous avons organisé une conférence avec les étudiants et élèves finalistes du secondaire ce qui a ouvert un autre horizon ministériel. Gloire soit rendue à notre Dieu.
Le livre de PSAUMES sous la rédaction du Dr K.D.GOVERTS, a ouvert les yeux de nos pasteurs dans l'exploitation de ce livre biblique. Que Dieu bénisse le Dr Goverts pour son grand travail.
Par la grâce de Dieu si cela est possible quand Dieu vous ouvrira les portes une machines RISOGRAPHE nous aidera pour multiplier les supports didactiques et facilitera ainsi le travail et le transport du matériel.
Ainsi donc, nous vous invitons officiellement à venir nous enseigner, sans oublier Rév. Matungulu qui est devenu comme un ange que Dieu nous a envoyé à travers l'Académie des Ambassadeurs du Christ au Congo.
Avec joie, amour et assurance en Dieu qui vous utilise et nous a mis tous dans son ministère pour sa gloire, nous sommes reconnaissant pour vos actions en R.D.Congo Antenne de Lubumbashi.
Paix et bénédictions en Jésus Christ.


Rev. Chishibanji Célestin


DS SOUTH EAST District and NCM Field Coordinator.


Tel: +243 (0) 997 766 006, +243 (0)817657873,


+243(0) 853 723 333, +243 (0)815590090


My USA number MagicJack: (+1) 303-219-4305 (even in Africa)


POBox 997 Lubumbashi/DRCongo via NDOLA /ZAMBIA


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts