Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Jaaroverzicht 2013 

Download hier het totale rapport.

1. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2013

Algemeen

Met verwondering presenteren wij u ons verslag. Omdat wij, ondanks beperkte mogelijkheden, de politieke situatie in Oost Congo en de financiële crisis, toch bepaalde gestelde doelen hebben kunnen verwezenlijken.

Dit zal de met ons verbonden stichting A.C.C. (Ambassadeurs du Christ au Congo) in de R.D.C.

in staat stellen onze gestelde doelen verder te realiseren.

ANBI-status

Op basis van het bedrijfsbezoek in september 2013 door de Belastingdienst van de door ons verstrekte informatie, blijft onze ANBI-status gehandhaafd. De giften blijven aftrekbaar. 

Personeel

De stichting heeft over 2013 geen personeel in dienst gehad en heeft geen arbeidsovereenkomsten aangegaan. 

     Werkgroepen

Hieronder volgt een korte verslaggeving van de activiteiten die door de stichting in 2013 zijn uitgevoerd. 

Activiteiten 2013 

·         Het onderwerp l?Exil (ballingschap), gedoceerd door Mevrouw T. De Jong-Tonkens de afgelopen jaren in de RCD/Kinsahsa, werd in boekvorm uitgegeven. Dit op verzoek van de conferentiegangers. Deze zijn aan het slot van de conferentie2013 gratis uitgedeeld.

·         Er is gewerkt aan verbeteringen van de site http://Klaasgoverts.fr met de Franse boeken incl. een zoekprogramma met de belangrijkste woorden, opdat de Franstaligen wereldwijd toegang krijgen via internet tot diepgaande studies.

·         Ondanks de politieke onrusten zijn Mevrouw T. de Jong-Tonkens en Dr. K.D. Goverts toch afgereisd naar de R.D.C./Kinshasa om een conferentie te geven.

·         Via internet en telefoon is er veel overleg geweest tussen de stichting en de werkers in de RDC/Kinshasa.

·         Een internet-café en naai-atelier in Kinshasa worden gerealiseerd in 2014, computers en naaimachines werden aangekocht en verzendklaar gemaakt.

·         Medicijnen voor een apotheek en kliniek werden in dank aanvaard en verzendklaar gemaakt.

 

       1. Verspreiding lectuur, bijbels en onderricht 

·         Het gedachtengoed Exil/ballingschap, de boeken, CD?s met conferentiestudies van de    afgelopen 7 jaar, de boeken op CD?s, vinden hun weg in de Franstalige wereld. Past. Claude Kabala en Rév. Matungulu reizen regelmatig en hebben academies ACC voor predikanten en werkers uit allerlei denominaties gesticht.

·         De volgende landen zijn bereikt: Ruanda (Kigali), Oeganda, Madagascar, Ivoorkust, Benin, Burkina-Fasso, Burundi, Congo/Brazaville en Zuid-Afika. En in Congo, de RDC (zo groot als West-Europa) de volgende (hoofd)steden Kinshasa,  Bukavu (universiteit), Kisangani, Goma, Lumbubash, Durba en Bandundu. En tevens Senegal en de V.S.

Rév. Matungulu, superintendent van de Kerk van de Nazarener in de R.D.C. heeft toestemming van Klaas Goverts, deze geschriften te mogen uitprinten en copieëren. Met name Oost-Congo heeft hierom gevraagd.  Vooral Genenis en Job blijven toppers voor de predikanten en voorgangers aldaar. 

·         Boek over de Ballingschap: een actuele situatie van de christenen in Afrika. 

Het verzoek van onze Afrikaanse vrienden om een boek met als thema ?Ballingschap? is door ons bestuur en enthousiaste medewerkers gerealiseerd. ?Exil et Retour? staat inmiddels op de Franse site (http.//Klaasgoverts.fr)

Velen hebben het afgelopen jaar kracht geput uit deze studies.  

Dr. Klaas Goverts mocht met eigen ogen zien, hoe men in Congo/Kinshasa leeft. Het ontbreekt hen aan alles, water, gas, licht, medicijnen, voedsel, scholen etc  Dit boek en conferentie hebben de mensen gesterkt en vertroost. Er is toekomst, een open toekomst met God, een toekomst die niemand vernietigen kan. 

Er is een geweldloze revolutie op gang gekomen o.l.v. Tshisekedi, de tegen-president van Kabila 2. Ook hij put kracht uit het boek Exil et Retour. 

 

            2. Humanitaire hulp 

·         Onderwijs 

·         Met het verdiende geld in Durba kunnen kinderen naar  het basis- en het voorgezet onderwijs gaan.

·         En een zeer gemotiveerde jongeman Joel M. is vierdejaars student medicijnen met onze hulp. Zijn studieresultaten zijn uitnemend. Zijn droom, arts te zijn in zijn land, wordt langzaam maar zeker realiteit.

 

       Ontwikkeling micro-kredieten 

  • In 2011 waren er 22 micro-kredieten uitgezet. Het zijn er inmiddels 44.  Maandelijks wordt trouw p.p. 5 dollar afgelost, zodat het aantal micro-kredieten op steeds kortere termijn kan worden vergroot. 

·         Besteding van diverse giften

·         Er zijn giften geschonken voor medicijnen.Hiermee zijn levens gered, want géén geld, géén medische hulp, dus ziek blijven of sterven. 

·         Er is met de financiële hulp gewerkt en met goede resultaten. 

·         Met een groot krediet is de verkoop van cement afgelopen jaren voortgezet. 

·         Helaas is deze verkoop vrijwel gestopt, omdat Claude Kabala niet mee wenst te werken aan de corrupte verkoop van cement. De gemaakte winst wordt aangewend voor het starten van andere projecten.

·        Ons doel de ACC zelfstandig te maken. Plannen: aanschaf van een copieerapparaat om zelf de geschriften van Klaas Goverts uit te geven is nog niet gerealiseerd. 


2. Jaarrekening 2013

 

2.1 grondslagen voor de financiële verslaggeving.

Zie hiervoor bovenin de pagina, als pdf download. 

 
2.2. Balans 2013, zie bovenin deze pagina. (PDF Download

 
2.3. Winst & Verliesrekening 2013, zie bovenin de download.

2.4. Financieel Overzicht  2013, zie bovenin deze pagina. (PDF Download)

      Contacten

 Maison DESISCOLIS et KPM Antwepen

Dit agentschap heeft tot volle tevredenheid onze goederen veilig naar Kinshasa gebracht. 

De Stichting Tools to Work te Teteringen heeft ons opnieuw geholpen met goederen en gereedmaken tot verzending via de Wereld Missiehulp. Dit tot volle tevredenheid!!   

Drukkerij Presto te Dordrecht

Er is nauwe samenwerking met hen voor herdruk van boeken en het opnieuw uitgeven van geschriften van Dr.K.D. Goverts voor Franstalig Afrika. 

          Biblionics

Deze stichting heeft de Franstalige site gebouwd om het kostbare gedachtengoed van de theoloog Dr. K.D. Goverts wereldwijd toegankelijk te maken. 

Stichting Gave

Gave: kerkelijk werk onder vluchtelingen, te Harderwijk heeft een platform in het leven geroepen in Brabant, waarbij onze Stichting actief  betrokken was. Zij operen, in vluchtelingencentra.

Wij onderhouden van tijd tot tijd contact met Afrikaanse kerken in onze regio.

 3. Overigen 

3.1 Verslag van  resultaten door overleg/vergaderingen 

Behalve bestuursvergaderingen vond er tussentijds overleg plaats met diverse betrokken medewerkers en regelmatig telefonisch bestuurlijk overleg. 

·         De penningmeester heeft goed werk verzet met grote nauwgezetheid.

·         Er zijn opnieuw micro-kredieten uitgezet. Totaal nu 43. Er kunnen opnieuw credieten worden uitgezet van het teruggeven geld.

·         Ds Matungulu heeft conferenties gegeven o.a. in Lumbumbashi en Goma.

·         Er zijn  contacten met het ACC in diverse Afrikaanse landen: o.a. Rwanda, Ivoorkust, Benin, Burundi, Congo Brazzaville, Zuid-Afrika. Rév. Matungulu en Pasteur Claude Kabala spreken ,tijdens hun reizen voor hun werk, in kerken. Terugkerend thema: het volgen van God brengt naast vreugde, altijd lijden met zich mee, maar er is een exodus uit de ballingschap. Gods toekomst komt dicherbij. Dat woord troost en motiveert.

·         Biblionic heeft USB-sticks gemaakt met de Franstalige site van Dr. Goverts, deze zijn achtergelaten in de Congo. Dit i.v.m. het regelmatig uitvallen van de stroomvoorzieningen.

·         Jan Bies en Anneke van der Ree zijn harde werkers. We willen hier onze dank uitspreken voor hun enorme inzet. Stichting Presto is uniek, werkt zonder eigen belang/winstbejag, waar vind je dat nog in deze wereld,  waar men op zoek naar succes en geld.

·         De website www.ladc.nl in het Frans heeft in de R.D.C. meer bekendheid gekregen. We verstrekken geen financiële gegevens, om bedelarij te voorkomen. Onze middelen zijn beperkt.

·         Ziekenhuisbezoeken waren mogelijk door giften.

·         Op kleine schaal is financiële ondersteuning geboden, zoals huishuur, medicijnen. Opnieuw kinderen naar lagere en middelbare school en universiteit 2013/2014.

·         Contact met de kerk van de Nazarener en de Stichting  in de R.D.C. is verstevigd. Theologsiche lectuur verzonden.

·         Voortgaande vertalingen en herdrukken van de geschriften van Dr.K.D. Goverts. O.a. de 7-delige serie over het Hebreeuwse alphabet. Er zijn reeds 42 cahiers vertaald in het Frans, maar de helft moet nog herzien worden. 

3.2 Conferenties 2013 

·         Dr. K.D. Goverts gaf gedurende drie dagen een conferentie aan een protestantse universiteit te Kinshasa. 

·         Ds Matungulu gaf o.a. in Lumbumbasha, Goma en in de V.S. een conferentie.   

Giften

Deze werden rechtstreeks overgemaakt aan Pasteur Claude Kabala en Ds. Matungulu. Er wordt nauwkeurig verantwoording afgelegd over de besteding. 

3.3 Gestelde doelen voor 2014 

1 Aanschaf Risogdraphe

voor Matungulu/Kinshasa en Rev. Célistin in Lubumbashi. Drukkerijtje ACC is hun droom voor gebieden, waar nauwelijks ov geen stroom is. Dus geen toegang tot internetcafé?s om de Klaasgovertssite te bezoeken.

2 Ontwikkeling micro-kredieten

Er zijn inmiddels 43 micro-kredieten uitgezet. Maandelijks wordt trouw 5 dollar afgelost, zodat er in de toekomst nog meer micro-kredieten uitgezet kunnen worden. Er zijn nog veel gegadigden.

3 Bijbels

De vraag naar bijbels en kinderbijbels door giften mogelijk maken.

4 Onderwijs

Het nog meer kinderen mogelijk maken naar school te gaan.

6 Franstalige vluchtelingenkerken

Belgische, Franse en Duitse vluchtelingen-kerken helpen met lectuur.

9 Leerschool+Conferenties 2014

We werken aan zelfstandig functioneren van het ACC, mede mogelijk gemaakt door onze credieten.

Reis van Mevrouw de Jong-Tonkens in 2014. Er wordt overwogen te reizen eind juli, eventueel samen met het bestuurslid Mevrouw Saskia Voorneveld. Dit om de voortgang van het geestelijk werk te bespreken. Ook om de mogelijkheid te bestuderen voor structuele  hulp aan een apotheek en kliniek. 

Op basis van dit jaarverslag hopen wij U inzicht te hebben gegeven van onze activiteiten in het verslagjaar, die hun financiële vertaling hebben gekregen in het achterliggende verslag van de penningmeester. Wij vertrouwen erop, dat wij U op passende wijze te hebben geïnformeerd en spreken de hoop uit dat ook U zich betrokken zult blijven voelen bij de activiteiten van onze 

Wij hebben de ANBI status.Giften voor dit mooie werk zijn aftrekbaar. Wij willen zo graag dit werk continueren en verder uitbreiden. Iedereen die betrokken is bij de LadC/ACC werkt op vrijwillige basis.

 

Thea de Jong-Tonkens


Rapport - Ambassadeurs du Christ au Congo

Chers bienaimés en Jésus Christ,

Nous sommes dans la joie de vous rédiger cette note de gratitude et remerciements pour votre implication dans la construction du Royaume de Dieu en formant les Pasteurs et autres Serviteurs du Dieu vivant. Que Dieu vous en bénisse.
La formation est une clé pour mieux servir notre Dieu.
La conférence sur "Le remède de Dieu contre le Surmenage" est venue au bon moment pour aider nos serviteurs. En effet, notre pays traverse de moment très difficile avec la guerre qui se répète causant la mort et la désolation, les violences sexuelles sur nos mères et nos jeunes filles, les gens qui vivent dans les camps de déplacés et réfugiés pendant de longues années dans leur propre pays, le harcèlement policier, les familles ayant de personnes infectées par le SIDA, les malades sans frais d'hospitalisation, la prolifération de veuves et orphelins dans nos communautés et nos Eglises, la pauvreté où les membres de nos familles et nos Eglises ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, le manque de frais scolaires pour les enfants et même une nourriture adéquate, le manque d frais de loyer, problème de transport urbain et même en voulant se rendre dans sa propre faille au village, les travaux moins payant, le manque de repos et temps de loisirs... Quand on se concentre plus à ces problèmes sans suite, la conséquence finale c'est le stress, surmenage et dépression. Dieu  a une réponse efficace. Tous les pasteurs de Lubumbashi sont très reconnaissants pour votre aide spirituelle. Rév. Matungulu a été utilisé puissamment par Dieu durant la conférence. Il a fait participer Rév. Célestin ce qui a aussi donné une bonne ambiance d'encouragement aux participant.
A son retour nous avons organisé une conférence avec les étudiants et élèves finalistes du secondaire ce qui a ouvert un autre horizon ministériel. Gloire soit rendue à notre Dieu.
Le livre de PSAUMES sous la rédaction du Dr K.D.GOVERTS, a ouvert les yeux de nos pasteurs dans l'exploitation de ce livre biblique. Que Dieu bénisse le Dr Goverts pour son grand travail.
Par la grâce de Dieu si cela est possible quand Dieu vous ouvrira les portes une machines RISOGRAPHE nous aidera pour multiplier les supports didactiques et facilitera ainsi le travail et le transport du matériel.
Ainsi donc, nous vous invitons officiellement à venir nous enseigner, sans oublier Rév. Matungulu qui est devenu comme un ange que Dieu nous a envoyé à travers l'Académie des Ambassadeurs du Christ au Congo.
Avec joie, amour et assurance en Dieu qui vous utilise et nous a mis tous dans son ministère pour sa gloire, nous sommes reconnaissant pour vos actions en R.D.Congo Antenne de Lubumbashi.
Paix et bénédictions en Jésus Christ. 

 Rev. Chishibanji Célestin

DS SOUTH EAST District and NCM Field Coordinator.

Tel: +243 (0) 997 766 006, +243 (0)817657873,

+243(0) 853 723 333, +243 (0)815590090

My USA number MagicJack: (+1) 303-219-4305 (even in Africa) 

POBox 997 Lubumbashi/DRCongo via NDOLA /ZAMBIA 

 

3.4 Kort verslag van onze reis van 1 tot 15 augustus naar RDC/Congo.

1 Situatie RDC en de lang verbeide politieke omwenteling ten goede wordt dit jaar verwacht.
In Kinshasa (11 miljoen inwoners): geen water uit de kraan, zelden of geen stroom, ondervoede mensen en kinderen. Behalve in het centrum, de wijken van de rijken en ambassades.
2 Verboden foto's te nemen in de buurt van politie, militairen, kazernes, gevangenissen etc. Kabila's dagen zijn geteld, men wacht op zijn vertrek. Zodat de in nov. 2011 verkozen president Tshisekedi eindelijk kan regeren. Er zijn de laatste jaren 3à 4 miljoen mensen omgebracht en omgekomen.
3 Zelfs aan de rivier de Zaïre mochten er geen foto's genomen worden van de terugkerende vissers. Een militair maakte een vriendelijk praatje ons, maar toen wij wegwandelden vroeg hij geld, omdat hij ons z.g. beschermd had.
4 Voedsel is schaars en zeer duur, v.b. 1 tomaat $1,00. Armoede hemeltergend. Een journalist vertelde me, dat hij $50,00 per maand verdient. Hij heeft 5 kinderen.
5 Nog altijd leven er miljoenen mensen op de vuilnisbelt, de dichtbevolkte wijken hebben al jaren geen vuilnisauto's gezien. Alles wordt op straat gegooid.
6 Angst en wanhoop heersen, mensen raken uitgeput.
Hoe lang nog Heer? Christenen bidden strijdend tegen de machten van de boze.
De Heer legde in mijn hart tijdens de opening van de conferentie te spreken over: En God sprak: er zij licht. En er was licht . En Hij zal Zijn licht ontsteken in onze harten.

De conferentie: eerste dag 1100 deelnemers, derde dag meer dan 1300.
Onderwerp: Jezus en Zijn ballingschap door Dr.K.D.Goverts.
*Wat waren de bronnen in het leven van Jezus en onze bronnen?
*Wat is onze geestelijke identiteit?
*Jezus als priester, als profeet als koning, in ballingschap.
*Jezus als Trooster, als hersteller in onze ballingschap.
Jezus heeft overwonnen in de ballingschap, tot in de dood. Een voorbeeld voor ons, vandaag en iedere dag die volgt. Drie dagen lang dronk men de woorden in, velen werden vertroost, bemoedigd, ontvingen innerlijke genezing, nieuwe moed, nieuwe kracht, om het toekomende koninkrijk van God te blijven verwachten en te realiseren op aarde, ook in de Congo. Opkomen voor gerechtigheid zonder geweld en gebed!
Het woord is gezaaid en zal zeker opkomen. Blijdschap werd gedeeld, tranen zijn gehuild, avondmaal is gevierd, het boek Exil et Retour aan de deelnemers geschonken, innerlijke rust in Hem is verdiept, liederen zijn met dank gezongen, innderljke bevrijding is ervaren. En men hoopt, dat wij volgend jaar terugkeren om het Woord verder uit te leggen en in de harten te planten.
Het Woord ontstak licht in de harten van de deelnemers, het Licht zal blijken sterker te zijn dan de duisternis.

Nog enkele aktiviteiten: twee spreekbeurten op zondag door Klaas Goverts. Thea de Jong-Tonkens sprak voor vrouwen over ps. 23. En het Hem volgen in alle benauwdheden van dit zware leven en dreiging van geweld. Financieel hebben we geholpen, daar waar nodig was. Mede dankzij uw giften!!!
Deze reis is gezegend door onze goede God, hun en ons geloof is verdiept. Er komt een einde aan de ballingschap, de aarde zal vol worden van Zijn heerlijkheid!!

Dank voor gebed, bemoedigende mails en telefoontjes, voor vriendschap en hulp.

Met een hartelijke groet, Thea


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts