Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Jaaroverzicht 2014 

 

1. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2014

 

Algemeen

Met grote dankbaarheid presenteren wij u ons verslag. Omdat wij, ondanks beperkte mogelijkheden, de politieke situatie in Oost Kongo en de financiële crisis en zoekraken van onze zending goederen en boeken,  toch bepaalde gestelde doelen hebben kunnen verwezenlijken. 
Dit zal de met ons verbonden stichting A.C.C. (Ambassadeurs du Christ au Congo) in de R.D.C. 
in staat stellen onze gestelde doelen verder te realiseren.
 

ANBI status

Op basis van het bedrijfsbezoek in september 2013 door de Belastingdienst van de door ons verstrekte informatie, blijft onze ANBI status gehandhaafd. De giften blijven aftrekbaar.

Personeel

De stichting heeft over 2014 geen personeel in dienst gehad en heeft geen arbeidsovereenkomsten aangegaan.
 

Werkgroepen

Hieronder volgt een korte verslaggeving van de activiteiten die door de stichting in 2014 zijn uitgevoerd.
 

Activiteiten 2014

 • Het onderwerp l’Exil (ballingschap), gedoceerd door Mevrouw T. De Jong-Tonkens de afgelopen jaren in de RCD/Kinsahsa, werd in boekvorm uitgegeven. Dit op verzoek van de conferentiegangers. Pasteut Claude Kabala verspreidt dit boek in de Frans sprekende Afrikaanse landen.
 • Onze site http://Klaasgoverts.fr met de Franse boeken incl. een zoekprogramma met de belangrijkste woorden, maakt het mogelijk toegang te verkrijgen via internet tot de diepgaande studies. 
 • Ondanks de politieke onrusten gaat het werk door. Via internet en telefoon is er regelmatig overleg geweest tussen de stichting en de werkers in de RDC/Kinshasa.
 • Een internet-café en naai-atelier in Kinshasa worden gerealiseerd in 2014, computers en naaimachines werden aangekocht en verzendklaar gemaakt.
 • Medicijnen voor een apotheek en kliniek werden in dank aanvaard en verzendklaar gemaakt.

1. Verspreiding lectuur, bijbels en onderricht

 • Het gedachtegoed ballingschap, de boeken, cds met conferentiestudies van de    afgelopen 7 jaar, de boeken op cds, vinden hun weg in de Franstalige wereld. Pasteur Claude Kabala en Rév. Matungulu reizen regelmatig en hebben academies ACC voor predikanten en werkers uit allerlei denominaties gesticht.
 • De volgende landen zijn in de loop der jaren bereikt: Ruanda (Kigali), Oeganda, Madagascar, Ivoorkust, Benin, Burkina-Fasso, Burundi, Congo/Brazaville en Zuid-Afika. En in Congo, de RDC (zo groot als West-Europa) de volgende (hoofd)steden Kinshasa(o.a. universieteit), Bukavu (universiteit), Kisangani, Goma, Lumbubash, Durba en Bandundu. En tevens Senegal en de V.S.
 • Rév. Matungulu, superintendent van de Kerk van de Nazarener in de R.D.C. heeft toestemming van Klaas Goverts, deze geschriften te mogen uitprinten en kopiëren. Met name Oost-Congo heeft hierom gevraagd.  Vooral Genenis en Job blijven toppers voor de predikanten en voorgangers aldaar. Omdat men weet wat lijden is, omdat men Christus volgt.
 

Boek over de Ballingschap: een actuele situatie van de christenen in Afrika.

Het verzoek van onze Afrikaanse vrienden om een boek met als thema “Ballingschap” is door ons bestuur en enthousiaste medewerkers gerealiseerd. ‘Exil et Retour’ staat inmiddels op de Franse site (http://klaasgoverts.fr) 
Velen hebben het afgelopen jaar kracht geput uit deze studies.
 
Dr. Klaas Goverts mocht met eigen ogen zien, hoe men in Congo/Kinshasa leeft. Het ontbreekt hen aan alles, water, gas, licht, medicijnen, voedsel, scholen etc.  Dit boek en conferentie hebben de mensen gesterkt en vertroost. Er is toekomst, een open toekomst met God, een toekomst die niemand vernietigen kan.
Op verzoek van de conferentiegangers schrijft Dr.K.D. Goverts een boek getiteld Jésus en Exil. Het onderwerp van de door hem gegeven conferentie in 2013.
 
Er is een geweldloze revolutie op gang gekomen o.l.v. Tshisekedi, de tegen-president van Kabila 2. Ook hij put kracht uit het boek Exil et Retour.
 

2. Humanitaire hulp

Onderwijs

 • Met het verdiende geld in Durba kunnen kinderen naar  het basis- en het voorgezet onderwijs gaan.
 • En een zeer gemotiveerde jongeman Joel M. is vijfdejaars student medicijnen met onze hulp. Zijn studieresultaten zijn uitnemend. Zijn droom, arts te zijn in zijn land, wordt langzaam maar zeker realiteit.

Ontwikkeling micro-kredietenwikkeling 

In 2011 waren er 22 micro-kredieten uitgezet. Het zijn er inmiddels 44.  Maandelijks wordt  p.p. 5 dollar afgelost, zodat het aantal micro-kredieten op steeds kortere termijn kan worden vergroot. 5 personen hebben inmiddels alle schuld afgelost. 
 

Besteding van diverse giften

 • Er zijn giften geschonken voor medicijnen. Hiermee zijn levens gered, want géén geld, géén medische hulp, dus ziek blijven of sterven.
 • Er is met de financiële hulp gewerkt en met goede resultaten. 
 • Met een groot krediet is de verkoop van cement afgelopen jaren voortgezet.
 • Helaas is deze verkoop definitief gestopt, omdat Claude Kabala niet mee wenst te werken aan de  van een ander project.
 • Ons doel blijft het ACC zelfstandig te maken. Plannen: aanschaf van een kopiërapparaat om zelf de geschriften van Klaas Goverts uit te geven is nog niet gerealiseerd. 

 

2. Jaarrekening 2014

De jaarrekening kan opgevraagd worden.
 

Contacten

 
Maison DESISCOLIS et KPM Antwepen
Dit agentschap heeft tot volle tevredenheid onze goederen veilig naar Kinshasa gebracht.
 
Drukkerij Presto te Dordrecht
Er is nauwe samenwerking met hen voor herdruk van boeken en het opnieuw uitgeven van geschriften van Dr.K.D. Goverts voor Franstalig Afrika.
 
Biblionics
Deze stichting heeft de Franstalige site gebouwd om het kostbare gedachtegoed van de theoloog Dr. K.D. Goverts wereldwijd toegankelijk te maken.
 
 
 

3. Overigen

3.1 Verslag van  resultaten door overleg/vergaderingen

 • Behalve bestuursvergaderingen vond er tussentijds overleg plaats met diverse betrokken medewerkers en regelmatig telefonisch bestuurlijk overleg. 
 • De penningmeester heeft goed werk verzet met grote nauwgezetheid.
 • Er zijn opnieuw microkredieten uitgezet. Er zullen opnieuw kredieten worden uitgezet van het teruggeven geld.
 • Ds Matungulu heeft conferenties gegeven o.a. in Lumbumbashi en Goma. 
 • Er zijn  contacten met het ACC in diverse Afrikaanse landen: o.a. Rwanda, Ivoorkust, Benin, Burundi, Congo Brazzaville, Zuid-Afrika. Rév. Matungulu en Pasteur Claude Kabala spreken, tijdens hun reizen voor hun werk, in kerken. Terugkerend thema: het volgen van God brengt naast vreugde, altijd lijden met zich mee, maar er is een exodus uit de ballingschap. Gods toekomst komt dichterbij. Dat woord troost en motiveert.
 • Biblionic heeft USB-sticks gemaakt met de Franstalige site van Dr. Goverts, deze zijn achtergelaten in de Congo. Dit i.v.m. het regelmatig uitvallen van de stroomvoorzieningen.
 • Claude Kabala verspreidt deze USB-sticks en boeken. 
 • Predikanten, voorgangers en gelovigen spreken hun dank uit over de inhoud van de boeken. Het welvaarts-evangelie wordt hiermee ontmaskerd. En het lijden om Christus wil aanvaard.
 • Jan Bies en Anneke van der Ree zijn harde werkers. We willen hier onze dank uitspreken voor hun enorme inzet. Stichting Presto is uniek, werkt zonder eigen belang/winstbejag.
 • En dank aan onze vertaler en corrector Mark Verdeyen. 
 • En dank aan de Heer voor broeder Roel van Grafhorst en zijn voorbede groep: onderschat nooit de kracht van het gebed is hun leidmotief.
 • De website www.ladc.nl in het Frans heeft in de R.D.C. meer bekendheid gekregen.
 • We verstrekken geen financiële gegevens, om bedelarij te voorkomen. 
 • Op kleine schaal is financiële ondersteuning geboden, zoals huishuur, medicijnen. Opnieuw kinderen naar lagere en middelbare school en universiteit 2014/2015 laten gaan. 
 • Contact met de kerk van de Nazarener en de Stichting  in de R.D.C. is verstevigd. Theologische lectuur verzonden. 
 • Opnieuw vertalingen en herdrukken van de geschriften van Dr.K.D. Goverts. O.a. de 7-delige serie over het Hebreeuwse alfabet voltooien voor de Franse site.
 • De zending boeken en hulpgoederen, die spoorloos verdwenen in Kinshasa, zijn teruggevonden  600km verder in de binnenlanden. In opdracht van een oplichter meegenomen, maar Goddank!! achterhaald. Dit heeft 9 maanden gekost. De schadepost is gedeeltelijk vergoed en de achterstand van het internet café heeft een groot verlies tot gevolg gehad. Geen inkomsten van 12 werknemers. 
 • Maar de kliniek in een van de armste wijk van Kinshasa heeft de broodnodige medicijnen toch ontvangen. We hopen deze kliniek structureel te kunnen gaan ondersteunen.
 • De verouderde site zal vervangen worden.
 • Wegens langdurige ziekte van Mevrouw de Jong, werd de geplande reis in augustus 2015 geannuleerd.

Giften

Deze werden rechtstreeks overgemaakt aan Pasteur Claude Kabala en Ds. Matungulu. Er wordt nauwkeurig verantwoording afgelegd over de besteding. 
 

3.3 Gestelde doelen voor 2016

1 Lectuur 
Het drukken van verzenden van het boek Jésus en Exil. 
2  Ontwikkeling micro-kredieten
Er zijn inmiddels 45 micro-kredieten uitgezet. Maandelijks wordt trouw 5 dollar afgelost, zodat er in de toekomst nog meer micro-kredieten uitgezet kunnen worden. Er zijn nog veel gegadigden.
3  Bijbels
De vraag naar bijbels en kinderbijbels door giften mogelijk maken. 
4  Onderwijs 
Het nog meer kinderen mogelijk maken naar school te gaan. 
5  Franstalige vluchtelingenkerken
Belgische, Franse en Duitse Franstalige vluchtelingen-kerken op kleine schaal helpen met lectuur.
6  Leerschool+Conferenties 2016
We werken aan zelfstandig functioneren van het ACC, mede mogelijk gemaakt door onze kredieten.
7 Reis van Mevrouw de Jong-Tonkens in 2016. Dit om de voortgang van het geestelijk werk te bespreken. Het ACC zelfstandig maken is noodzakelijk. 
Tevens om de mogelijkheid te bestuderen voor structurele  hulp aan een apotheek en kliniek. 
 
Op basis van dit jaarverslag hopen wij U inzicht te hebben gegeven van onze activiteiten in het verslagjaar, die hun financiële vertaling hebben gekregen in het achterliggende verslag van de penningmeester. Wij vertrouwen erop, dat wij U op passende wijze te hebben geïnformeerd en spreken de hoop uit dat ook U zich betrokken zult blijven voelen bij de activiteiten van onze 
 

Wij hebben de ANBI status. Giften voor dit mooie werk zijn aftrekbaar. Wij willen zo graag dit werk continueren en verder uitbreiden. Iedereen die betrokken is bij de LadC/ACC werkt op vrijwillige basis. 

 

Thea de Jong-Tonkens


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts