Stichting
Les Ambassadeurs du Christ


Jaaroverzicht 2015 

 

1. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015

Algemeen

Met grote dankbaarheid presenteren wij u ons verslag. Omdat wij, ondanks beperkte mogelijkheden, de politieke situatie in Oost Congo, de financiële crisis en ziekte van twee bestuursleden, toch bepaalde gestelde doelen hebben kunnen verwezenlijken.Dit zal de met ons verbonden stichting A.C.C. (Ambassadeurs du Christ au Congo) in de R.D.C. in staat stellen onze gestelde doelen verder te realiseren.

ANBI status

Op basis van het bedrijfsbezoek in september 2013 door de Belastingdienst van de door ons verstrekte informatie, blijft onze ANBI status gehandhaafd. De giften blijven aftrekbaar.

Personeel

De stichting heeft over 2015 geen personeel in dienst gehad en heeft geen arbeidsovereenkomsten aangegaan.

Werkgroepen

Hieronder volgt een korte verslaggeving van de activiteiten die door de stichting in 2015 zijn uitgevoerd.

Activiteiten 2015

 • Klaas Goverts voltooide het boek: Jésus en Exil. 6000 exemplaren zijn naar Kinshasa verzonden. Gelijktijdig met het restant Franse theologische boeken van onze uitgever. Pasteur Claude Kabala verspreidt dit boek in de Frans sprekende Afrikaanse landen.
 • Onze site http://Klaasgoverts.fr met de Franse boeken incl. een zoekprogramma met de belangrijkste woorden, maakt het mogelijk toegang te verkrijgen via internet tot de diepgaande studies.
 • Ondanks de politieke onrust ging het werk door. Via internet en telefoon is er regelmatig overleg geweest tussen de stichting en de werkers in de RDC/Kinshasa.
 • Medicijnen voor een apotheek en kliniek werden verzonden.

1. Verspreiding lectuur, bijbels en onderricht

 • Het gedachtegoed ballingschap, de boeken, cds met conferentiestudies van de afgelopen 7 jaar, de boeken op cds, vinden hun weg in de Franstalige wereld. Pasteur Claude Kabala en Rév. Matungulu reizen regelmatig en hebben academies ACC voor predikanten en werkers uit allerlei denominaties gesticht.
 • De volgende landen zijn in de loop der jaren bereikt: Ruanda (Kigali), Oeganda, Madagascar, Ivoorkust, Benin, Burkina-Fasso, Burundi, Congo/Brazaville en Zuid-Afika. En in Congo, de RDC (zo groot als West-Europa) de volgende (hoofd)steden Kinshasa(o.a. universieteit), Bukavu (universiteit), Kisangani, Goma, Lumbubash, Durba en Bandundu. En tevens Senegal en de V.S.
 • Rév. Matungulu, superintendent van de Kerk van de Nazarener in de R.D.C. heeft toestemming van Klaas Goverts, deze geschriften te mogen uitprinten en kopiëren. Met name Oost-Congo heeft hierom gevraagd. Vooral Genenis en Job blijven toppers voor de predikanten en voorgangers aldaar. Omdat men weet wat lijden is, omdat men Christus volgt.

Boeken over de Ballingschap: een actuele situatie van de christenen in Afrika

Dr. Klaas Goverts mocht met eigen ogen zien, hoe men in Congo/Kinshasa leeft. Het ontbreekt hen aan alles, water, gas, licht, medicijnen, voedsel, scholen etc. Het boek Exil et tetour heeft de mensen gesterkt en vertroost. Er is toekomst, een open toekomst met God, een toekomst die niemand vernietigen kan.

Op verzoek van de conferentiegangers scheef Dr.K.D. Goverts een boek getiteld Jésus en Exil. Het onderwerp van de door hem gegeven conferentie in 2013.

Er is een geweldloze revolutie op gang gekomen o.l.v. Tshisekedi, de tegen-president van Kabila 2. Ook hij put kracht uit het boek Exil et Retour.

2. Humanitaire hulp

Onderwijs

 • Met het verdiende geld in Durba kunnen kinderen naar het basis- en het voorgezet onderwijs gaan.
 • En een zeer gemotiveerde jongeman Joel M. is vijfdejaars student medicijnen met onze hulp. Zijn studieresultaten zijn uitnemend. Zijn droom, arts te zijn in zijn land, wordt langzaam maar zeker realiteit.

Ontwikkeling micro-kredieten

In 2011 waren er 22 micro-kredieten uitgezet. Het zijn er inmiddels 44. Maandelijks wordt p.p. 5 dollar afgelost, zodat het aantal micro-kredieten op steeds kortere termijn kan worden vergroot. 5 personen hebben inmiddels alle schuld afgelost.

Besteding van diverse giften

 • Er zijn giften geschonken voor medicijnen. Hiermee zijn levens gered, want géén geld, géén medische hulp, dus ziek blijven of sterven.
 • Met een groot krediet is de verkoop van cement afgelopen jaren voortgezet .Helaas is deze verkoop definitief gestopt, omdat Claude Kabala niet mee wenst te werken aan de corrupte manier van handel drijven.
 • Ons doel blijft het ACC zelfstandig te maken. Plannen: aanschaf van een kopiërapparaat om zelf de geschriften van Klaas Goverts uit te geven is nog niet gerealiseerd.

Contacten

Wereld Missie Hulp in België heeft ons geholpen met het verzenden van duizenden boeken en medicijnen naar Kinshasa. Tot onze volle tevredenheid. Alles is veilig aangekomen.

Drukkerij Presto te Dordrecht

Er is nauwe samenwerking met hen voor herdruk van boeken en het opnieuw uitgeven van geschriften van Dr.K.D. Goverts voor Franstalig Afrika.

Biblionics

Deze stichting heeft de Franstalige site gebouwd om het kostbare gedachtegoed van de theoloog Dr. K.D. Goverts wereldwijd toegankelijk te maken.


2. Jaarrekening 2015

De jaarrekening kan opgevraagd worden.

 

3. OVERIGEN

3.1 Verslag van resultaten door overleg/ vergaderingen

Ondanks ziekte van 2 bestuursleden vond er tussentijds overleg plaats met diverse betrokken medewerkers en was er toch regelmatig telefonisch bestuurlijk overleg.

 • De penningmeester heeft goed werk verzet met grote nauwgezetheid.
 • Er zijn opnieuw microkredieten uitgezet. Er zullen opnieuw kredieten worden uitgezet van het teruggeven geld.
 • Er zijn contacten met het ACC in diverse Afrikaanse landen: o.a. Rwanda, Ivoorkust, Benin, Burundi, Congo Brazzaville, Zuid-Afrika. Rév. Matungulu en Pasteur Claude Kabala spreken, tijdens hun reizen voor hun werk, in kerken. Terugkerend thema: het volgen van God brengt naast vreugde, altijd lijden met zich mee, maar er is een exodus uit de ballingschap. Gods toekomst komt dichterbij. Dat woord troost en motiveert.
 • Biblionic heeft USB-sticks gemaakt met de Franstalige site van Dr. Goverts, deze zijn achtergelaten in de Congo. Dit i.v.m. het regelmatig uitvallen van de stroomvoorzieningen.
 • Claude Kabala verspreidt deze USB-sticks en boeken.
 • Predikanten, voorgangers en gelovigen spreken hun dank uit over de inhoud van de boeken. Het welvaarts-evangelie wordt hiermee ontmaskerd. En het lijden om Christus wil aanvaard.
 • Jan Bies en Anneke van der Ree zijn harde werkers. We willen hier onze dank uitspreken voor hun enorme inzet. Stichting Presto is uniek, werkt zonder eigen belang/winstbejag.
 • En dank aan onze vertaler en corrector Mark Verdeyen.
 • En dank aan de Heer voor broeder Roel van Grafhorst en zijn voorbede groep: onderschat nooit de kracht van het gebed is hun leidmotief.
 • De website ladc.nl in het Frans heeft in de R.D.C. meer bekendheid gekregen.
 • we verstrekken geen financiële gegevens, om bedelarij te voorkomen.
 • Opnieuw vertalingen van de geschriften van Dr.K.D. Goverts. O.a. de 7-delige serie over het Hebreeuwse alfabet voor de Franse site.
 • De kliniek in een van de armste wijk van Kinshasa heeft de broodnodige medicijnen toch We hopen deze kliniek structureel te kunnen gaan ondersteunen.
 • De verouderde site ladc nl is herbouwd en mooi geworden. Met dank aan de bouwer.
 • WegenS langdurige ziekte van Mevrouw de Jong, werd de geplande reis in augustus 2015 geannuleerd.

Giften

Deze werden rechtstreeks overgemaakt aan Pasteur Claude Kabala en Ds. Matungulu. Er wordt nauwkeurig verantwoording afgelegd over de besteding.

3.2 Gestelde doelen voor 2016

1. Ontwikkeling micro-kredieten

Er zijn inmiddels 45 micro-kredieten uitgezet. Maandelijks wordt trouw 5 dollar afgelost, zodat er in de toekomst nog meer micro-kredieten uitgezet kunnen worden. Er zijn nog veel gegadigden.

2. Bijbels

De vraag naar bijbels en kinderbijbels door giften mogelijk maken.

3. Reis van Mevrouw de Jong-Tonkens in 2016

Dit om de voortgang van het geestelijk werk te bespreken. Het ACC zelfstandig maken is noodzakelijk. Tevens om de mogelijkheid te bestuderen voor structurele hulp aan een apotheek en kliniek.

4. Conferentie augustus 2016. Onderwerp genezing

Op basis van dit jaarverslag hopen wij U inzicht te hebben gegeven van onze activiteiten in het verslagjaar, die hun financiële vertaling hebben gekregen in het achterliggende verslag van de penningmeester. Wij vertrouwen erop, dat wij U op passende wijze te hebben geïnformeerd en spreken de hoop uit dat ook U zich betrokken zult blijven voelen bij de activiteiten van onze

Wij hebben de ANBI status. Giften voor dit mooie werk zijn aftrekbaar. Wij willen zo graag dit werk continueren en verder uitbreiden. Iedereen die betrokken is bij de LadC/ACC werkt op vrijwillige basis.

 

Thea de Jong-Tonkens


Steun ons werk:

LADC Heeft de ANBI status, lees meer hier.


Contact

Stichting Les Ambassadeurs du Christ

West Brabant. KvK Breda 18067640
RSIN 8108.85.232


Secretariaat:
Gastakker 48
4817 XC Breda
Nederland

Tel. +31 765 871 400
E-mail: jongtonkens@hetnet.nl


Kredieten

Kredieten zijn verstrekt, o.a. microkredieten aan alleenstaande vrouwen. Zij kunnen voldoen aan de basis behoeften van hun gezin: voedsel, kleding en onderwijs. Maandelijks wordt er p.p.  $5,00 terugbetaald.

Humanitaire hulp

Het verzenden van diverse hulpgoederen en medicijnen. Operaties financieel mogelijk maken. Studiebeurzen verstrekken.

 

 

Lectuur

Franse bijbels en studieboeken  o.a. met het gedachtengoed van Dr. K.D. Goverts verspreiden. Onze conferenties en lectuur zijn op elkaar afgestemd. Onderwerpen: Godsbeeld. De vrouw gelijkwaardig aan de man. Dienen i.p.v. heersen. Hoe volg je Christus Jezus. Geweldloos verzet tegen onrecht. Ballingschap op aarde. Leven in een verbroken wereld. Zie website Dr. Klaas Goverts